• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Instrukcja pisemna dla załogi pojazdu

Instrukcja pisemna dla zalogi pojazdu(1).pdfInstrukcja dla załogi pojazdu 

Czynności, które należy podjąć w razie wypadku lub zagrożenia 

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagrożenia, członkowie załogi pojazdu powinni wykonać następujące czynności, o ile jest to możliwe i bezpieczne:
 • Zahamować pojazd, wyłączyć silnik i odłączyć akumulator za pomocą głównego wyłącznika, jeżeli jest on dostępny;
 • Unikać źródeł zapłonu, w szczególności nie palić i nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych;
 • Powiadomić właściwe służby ratownicze, podając im wszystkie dostępne informacje dotyczące wypadku lub zagrożenia;
 • Założyć kamizelkę ostrzegawczą i odpowiednio umieścić stojące znaki ostrzegawcze;
 • Zapewnić przybyłym ratownikom łatwy dostęp do dokumentów przewozowych;
 • Nie chodzić po uwolnionych materiałach, nie dotykać ich, unikać wdychania oparów, dymu, pyłu i par poprzez pozostawanie po stronie nawietrznej;
 • O ile jest to właściwe i bezpieczne, użyć gaśnic w celu ugaszenia małego lub będącego w fazie początkowej pożaru, obejmującego opony, hamulce lub przedział silnika;
 • Członkowie załogi pojazdu nie powinni gasić pożaru obejmującego przedział ładunkowy;
 • O ile jest to możliwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub kanalizacji oraz zebrać uwolnione materiały, używając wyposażenia przewożonego w jednostce transportowej;
 • Oddalić się od miejsca wypadku lub zagrożenia, poinformować inne osoby o konieczności oddalenia się od tego miejsca oraz stosować się do zaleceń służb ratowniczych;
 • Zdjąć i usunąć w sposób bezpieczny skażone ubranie i użyte, skażone środki ochrony.
 
Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu związane z charakterystykami zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne
 w rozbiciu na poszczególne klasy oraz działania, które należy podjąć, z uwzględnieniem zaistniałych okoliczności
Nalepki ostrzegawcze Charakterystyka zagrożeń Wskazówki dodatkowe
(1) (2) (3)
rysunek-1.gif

Mogą posiadać różne właściwości powodujące efekty takie, jak wybuch masowy, rozrzut odłamków, intensywny ogień / promieniowanie cieplne, świecenie, huk lub wydzielanie dymu.
Są wrażliwe na wstrząsy i/lub uderzenia i/lub ciepło.
Schronić się i pozostać z dala od okien.
rysunek-2.gif

Niewielkie zagrożenie wybuchem i pożarem. Schronić się.
rysunek-3.gif

Zagrożenie pożarem.
Zagrożenie wybuchem.
Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
Zagrożenie działaniem duszącym.
Mogą powodować poparzenia lub odmrożenia.
Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania. 
Schronić się.
Unikać zagłębień terenu.
 
rysunek-4.gif

Zagrożenie działaniem duszącym.
Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
Mogą powodować odmrożenia.
Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.
Schronić się.
Unikać zagłębień terenu.
 
rysunek-12.gif

Zagrożenie zatruciem.
Mogą znajdować się pod ciśnieniem.
Mogą powodować oparzenia chemiczne lub odmrożenia.
Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.
Użyć maski ucieczkowej.
Schronić się.
Unikać zagłębień terenu.
rysunek-6.gif

Zagrożenie pożarem.
Zagrożenie wybuchem.
Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania.
Schronić się.
Unikać zagłębień terenu.

 
rysunek-7.gif

Zagrożenie pożarem. Materiały łatwopalne lub palne. Mogą zapalić się na skutek działania ciepła, iskier lub otwartego płomienia. Mogą zawierać materiały samoreaktywne, które mogą rozkładać się egzotermicznie w wyniku dostarczenia ciepła, kontaktu z innymi materiałami (takimi jak kwasy, związku metali ciężkich lub aminy), tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe i palne pary lub gazy lub może nastąpić samozapalenie. Zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania. Zagrożenie wybuchem materiałów wybuchowych odczulonych w przypadku utraty substancji odczulającej. Zapobiegać przedostaniu się uwolnionych materiałów do środowiska wodnego lub systemu kanalizacji.
rysunek-8.gif

Zagrożenie pożarem wskutek samozapalenia
w przypadku uszkodzenia sztuk przesyłki lub uwolnienia się zawartości.
Mogą gwałtownie reagować z wodą.
 
rysunek-9.gif

Zagrożenie pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z wodą Uwolniony materiał powinien być utrzymywany w stanie suchym pod przykryciem.
rysunek-14.gif

Zagrożenie gwałtowną reakcją, pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z materiałami palnymi.. Nie dopuszczać do zmieszania z materiałami palnymi (np.: trocinami)
rysunek-15.gifZagrożenie rozkładem egzotermicznym w podwyższonej temperaturze wskutek kontaktu
z innymi materiałami (takimi jak kwasy, związki metali ciężkich lub aminy), tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe i palne pary lub gazy lub może nastąpić samozapalenie.
Nie dopuszczać do zmieszania
z materiałami palnymi (np.: trocinami)
rysunek-12.gif

Zagrożenie zatruciem w wyniku wdychania, kontaktu ze skórą lub połknięcia. Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji. Użyć maski ucieczkowej.
rysunek-13.gif

Zagrożenie zakażeniem. Może spowodować groźną chorobę u ludzi lub u zwierząt. Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.  
rysunek-18.gif

Zagrożenie wchłonięciem i napromieniowaniem zewnętrznym. Ograniczyć czas narażenia.
rysunek-19.gif

Zagrożenie reakcją łańcuchową.  
rysunek-20.gif

Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
Mogą gwałtownie reagować ze sobą, z wodą lub z innymi materiałami
Uwolnione materiały mogą wydzielać żrące pary. Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.
 
rysunek-21.gif

Zagrożenie poparzeniem.
Zagrożenie pożarem.
Zagrożenie wybuchem.
Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.
 
UWAGA 1: W przypadku towarów niebezpiecznych stwarzających więcej niż jedno zagrożenie oraz ładunków mieszanych,  stosuje się każdą z określonych dla nich wskazówek.UWAGA 2: Dodatkowe wskazówki określone powyżej, mogą być modyfikowane w celu ich dostosowania do klas towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu oraz użytych środków transportu.
Dodatkowe wskazówki dla członków załogi pojazdu dotyczące charakterystyki zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne
określone znakami, oraz czynności zależnych od zaistniałych okoliczności
Znak Charakterystyka zagrożeń Wskazówki dodatkowe
(1) (2) (3)
1pl.png

Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji  
2pl.png

Zagrożenie poparzeniem. Unika kontaktu z gorącymi częściami jednostki transportowej
i z uwolnionym materiałem.
Sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej
do prowadzenia ogólnych działań oraz działań ratowniczych charakterystycznych dla danego rodzaju zagrożenia, przewożony w pojeździe zgodnie z przepisem 8.1.5 ADR
Poniższy sprzęt powinien znajdować się w jednostce transportowej podczas transportu towarów niebezpiecznych, dla wszystkich numerów nalepek ostrzegawczych:
 • klin pod koła, dla każdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy kół;
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze;
 • płyn do płukania oczua: oraz dla każdego członka załogi pojazdu
 • kamizelka ostrzegawcza (np. opisana w normie EN 471);
 • przenośne urządzenie oświetleniowe;
 • para rękawic ochronnych; oraz
 • ochrona oczu (np.: okulary ochronne)
Wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas:
 • maska ucieczkowab dla każdego członka załogi pojazdu powinna znajdować się w pojeździe podczas transportu towarów klasy 2.3 lub 6.1;
 • łopatac;
 • osłona otworów kanalizacyjnychc;
 • pojemnik do zbierania pozostałościc.
------------------------ 
a Nie jest wymagany w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 oraz 2.3.
b Na przykład maska ucieczkowa z pochłaniaczem zespolonym do gazu lub pyłu typu A1B1E1K1-P1 lub A2B2E2K2-P2, podobna do określonej w normie EN 141.
c Wymagane tylko w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 3, 4.1, 4.3, 8 oraz 9.
 

 

 
 

Marki Grupy ORLEN