• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Aktualne dane o gęstości asfaltów
 
Badanie gęstości asfaltu wykonywane jest według norm:
  • PN-EN 15326 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pomiar gęstości i gęstości względnej -- Metoda z zastosowaniem piknometru z korkiem kapilarnym 
  • PN-EN ISO 3838 Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe -- Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej -- Metody z użyciem piknometru z korkiem kapilarnym i piknometru dwukapilarnego z podziałką 

Do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych można przyjmować gęstości lepiszczy asfaltowych zamieszczone w tabeli poniżej. 

Tabela. Średnie wyniki badania gęstości w 15°C lepiszczy asfaltowych produkowanych w latach 2016-2017
Rodzaj asfaltu Gęstość w 15°C
PN-EN 15326 [kg/m3]
Drogowy 20/30
1027
Drogowy 35/50
1023
Drogowy 50/70
1024
Drogowy 70/100
1022
​Drogowy 100/150 ​1015
Drogowy 160/220
1018
Modyfikowany ORBITON 25/55-60
1020
Modyfikowany ORBITON 45/80-55
1020
​Modyfikowany ORBITON 45/80-65 ​1022
​​Modyfikowany ORBITON 25/55-80 HiMA ​1018
​​​Modyfikowany ORBITON 45/80-80 HiMA ​1023
 
Podane w tabeli wartości gęstości asfaltów dotyczą pomiarów w temperaturze 15°C. W przypadku stosowania asfaltów w innej temperaturze można przeliczyć podaną gęstość w 15°C na gęstość w temperaturze stosowania wykorzystując przelicznik w postaci współczynnika rozszerzalności objętościowej asfaltu o wartości 0,00061 °C-1. Dla ułatwienia można stosować poniższe równanie:​
px = p15 - (0,00061 • Δt)

w którym:
p- gęstość w poszukiwanej temperaturze X
p15 - gęstość w temperaturze 15°C w Mg/m3
Δt - różnica temperatur (X – 15), X ∈ <15,16…200>
 
 

Marki Grupy ORLEN