• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Recykling starych nawierzchni asfaltowych

08-07-2019  

Na całym świecie bardzo dużą uwagę przywiązuje się do technologii ograniczających wpływ na środowisko naturalne. Trend ten obserwujemy  również w  branży drogowej, gdzie coraz częściej stosuje się różne rozwiązania przyjazne dla środowiska. Jednym z przykładów może być stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych zawierających dodatek destruktu asfaltowego - RAP (Reclaimed Asphalt Pavement).

Zagadnienia prawne odnoszące się do magazynowania i odzysku mieszanki mineralno-asfaltowej usuniętej z nawierzchni czyli tzw. destruktu asfaltowego reguluje Dz.U. 2016 poz. 1987  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach, natomiast klasyfikacja odpadu do odpowiedniej grupy wynika z Dz.U. 2014 poz. 1923  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Na podstawie powyższego rozporządzenia destrukt asfaltowy określa się jako odpad inny niż niebezpieczny „Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01” – kod 17 03 02 [2]. Podmioty gospodarcze, które chcą magazynować oraz wykorzystywać destrukt asfaltowy jako dodatek przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) muszą posiadać ważną decyzję środowiskową wydaną przez odpowiedni organ samorządowy dla konkretnej działki, gdzie będzie odbywał się proces przetwarzania odpadów.

Aspekty techniczne dotyczące stosowania MMA z recyklingu określone zostały w dokumencie opracowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne. Powyższy dokument definiuje:
- destrukt asfaltowy jako MMA, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji, 
- granulat asfaltowy jako przetworzony destrukt asfaltowy (granulowany, sortowany) o udokumentowanej jakości stosowany jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco [3]. 

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji MMA, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – MMA z jego dodatkiem. Istnieją dwie metody dozowania dodatku granulatu asfaltowego do produkcji MMA – na zimno oraz na gorąco. Dokument WT-2 2014 – część I precyzuje najwyższe możliwe zawartości procentowe granulatu asfaltowego w stosunku do masy MMA. W „metodzie na zimno” - bez uprzedniego podgrzania granulatu - dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości nie większej niż 20% (m/m). W „metodzie na gorąco” – po ogrzaniu granulatu w procesie technologicznym -  dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości do 30% (m/m) [3]. 

Granulat asfaltowy jest niezwykle cennym źródłem materiałów do produkcji MMA, który nie pogarsza parametrów funkcjonalnych gotowego produktu, co wykazały badania opisane np.: w [4, 5]. Należy więc podkreślić, że destrukt asfaltowy nie tylko nie jest niebezpieczny, ale jest materiałem poszukiwanym przez producentów MMA i możliwym do przetworzenia w 100% poprzez ponowne wbudowywanie w nawierzchnię drogową.

Informacje zawarte w niniejszym artykule dotyczą pozyskiwania i przetwarzania destruktu nie zawierającego w swoim składzie smoły węglowej.

Bibliografia
[1] Dz.U. 2016 poz. 1987  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach 
[2] Dz.U. 2014 poz. 1923  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
[3] WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne 
[4] Król J., Liphardt A., Sarnowski M., Kowalski K., Radziszewski P.: Odporność na działania wody mieszanek mineralno-asfaltowych ze zwiększoną ilością destruktu, Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury, JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/II/16), styczeń-marzec 2016, s. 243-250
[5] Król J., Bańkowski W.,: Doświadczenia z projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem dozowanym na gorąco, XXXV Seminarium Techniczne PSWNA Poznań 19 – 21 października 2016 r.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN