• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Paving Grade Bitumens

Reference standard: EN 12591:2009

Property Unit Method 20/30 30/45 35/50
Penetration at 25°C 0,1 mm EN 1426 20-30 30-45 35-50
Softening Point R&B ºC EN 1427 55-63 52-60 50-58
Retained penetration at 25°C %

EN 12607-1
EN 1426

≥ 55 ≥ 53 ≥ 53
Increasing of Softening Point R&B ºC

EN 12607-1
EN 1427

≤ 10 ≤ 11 ≤ 11
Mass change after RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Flash point, COC ºC EN ISO 2592 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240
Solubility % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Fraass breaking point ºC EN 12593 - ≤ -5 ≤ -5

 

Property Unit Method 50/70 70/100 160/220
Penetration at 25°C 0,1 mm EN 1426 50-70 70-100 160-220
Softening Point R&B ºC EN 1427 46-54 43-51 35-43
Retained penetration at 25°C %

EN 12607-1
EN 1426

≥ 50 ≥ 46 ≥ 37
Increasing of Softening Point R&B ºC

EN 12607-1
EN 1427

≤ 11 ≤ 11*)
≤ 10*)
≤ 12*)
≤ 10*)
Mass change after RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0
Flash point, COC ºC EN ISO 2592 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220
Solubility % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Fraass breaking point ºC EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15
 
 

ORLEN Group brands