• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Declarations of performance
Reference standard: EN 12591:2009
 
Property Unit Method 35/50 50/70 70/100 100/150​ 160/220
Penetration at 25°C 0,1 mm EN 1426 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220
Softening Point R&B ºC EN 1427 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43
Retained penetration at 25°C %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43 ≥ 37
Increasing of Softening Point R&B after RTFOT ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤8*)***) 
≤11**)
≤ 9 *) ***)
≤ 11*)
≤ 9 *) ***)
≤ 11*)
≤ 10 *) ***)
≤ 12*) ​
≤ 11 *) ***)
≤ 12 *)
Mass change after RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8​ ≤ 1,0
Flash point, COC ºC EN ISO 2592 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230​ ≥ 220
Solubility % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0​ ≥ 99,0
Fraass breaking point ºC​ EN 12593​ ≤ -5​ ≤ -8​ ≤ -10​ ≤ -12​ ≤ -15​
Kinematic viscosity AT 135°C mm2/s EN 12595 ≥370***) ≥295***) ≥230***) ≥175***)​ ≥135***)
Dynamic viscosity at 60°C Pa*s EN 12596 ≥225***) ≥145***) ≥90***) ≥55***)​ ≥ 30 ***)
*) Requirement in Poland: PN-EN 12591:2010
**) Requirement in Czech Rep.: ČSN EN 12591:2009
***) Requirement in Lithuania: TRA BITUMAS 08
 
 

ORLEN Group brands