• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Road Bitumen
 

Reference standard: EN 12591:2009

Property Unit Method 50/70 70/100 160/220
Penetration at 25°C 0,1 mm EN 1426 50-70 70-100 160-220
Softening Point R&B ºC EN 1427 46-54 43-51 35-43
Retained penetration at 25°C %
EN 12607-1
EN 1426
≥ 50 ≥ 46 ≥ 37
Increasing of Softening Point R&B ºC
EN 12607-1
EN 1427
≤ 11 ≤ 11 ≤ 12
Mass change after RTFOT % EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0
Flash point, COC ºC EN ISO 2592 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220
Solubility % EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0
Fraass breaking point ºC EN 12593 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -15

 

 
 

ORLEN Group brands