• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka jakości
 

Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

 

 
Świadomi wpływu działalności ORLEN Asfalt na środowisko naturalne oraz wpływu środowiska pracy na bezpieczeństwo i zdrowie każdego pracownika Spółki, deklarujemy systematyczne i konsekwentne dostosowanie metod planowania i prowadzenia procesów do realizacji działań mających na celu spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów, ochrony środowiska a także zadowolenia pracowników oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny ich pracy. 
 

 
Celom tym podporządkowujemy strategię Firmy przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne działania realizowane
w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania wg wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-N 18001/OHSAS 18001.
 

 
Dążąc do osiągniecia naszych podstawowych celów, działając w ramach polityki, procedur oraz zasad Grupy Kapitałowej PKN ORLEN zobowiązujemy się do:
​1.Osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym prawem w zakresie jakości wyrobów,  ochrony środowiska i bhp;
2.Zapewnienia wszystkim zainteresowanym, w tym przede wszystkim pracownikom Firmy dostępu do informacji na temat wpływu Spółki
na środowisko oraz stanu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także działań w tych obszarach i osiąganych efektów;
3.Systematycznego badania rynku, jego potrzeb i wymagań;
4.Ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego i System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
5.Stałego doskonalenia metod rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy i monitorowania ilości wytwarzanych odpadów oraz do prowadzenia działań zapobiegawczych tak, aby zagwarantować wysoki stopień ochrony pracowników Firmy
i środowiska;
6.Podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników, promowania postaw zwiększających ich zaangażowanie w działania na rzecz jakości, środowiska i poprawy warunków pracy;
7.Wdrożenia ergonomicznych rozwiązań zmniejszających uciążliwości na stanowiskach pracy;
 

Polityka jakości, środowiskowa i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest znana i realizowana przez naszych pracowników, klientów
i dostawców.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN